Bruksanvisning, CT 2203/TC & CT 3400/E kokhälla, Rommelsbacher,

Viktiga säkerhetsdetaljer
• Läs bruksanvisningen för användning. Spara detta dokument. Handha produkten som
anges nedan. Vid felaktig användning hävs garantin.


• Kontrollera att den angivna spänningen på märkskylten överensstämmer med
nätspänningen.


• Använd bara kastruller och formar med en helt slät och ren botten med en storlek som
överensstämmer med kokhällens. Användning av ojämna, smutsiga eller för små
kastruller/formar resulterar i energiförlust. Rengör alltid kokhällen noggrant efter
användning.


• Använd aldrig kastruller/formar tillverkade av syntetiska material, runt porslin, emalj
eller aluminiumfolie. I händelse att plastföremål, aluminiumfolie, socker eller mat
innehållande socker skulle smälta på hällen, ta då genast bort detta med en
rengöringsskrapa. Använd inte ugns-rengöringsmedel eller fläckborttagare för att
rengöra kokhällens glasyta. Speciella medel för rengöring av glas utan finns
tillgängliga i handeln.
Så här använder du din kokhäll
A) CT 3400/E


• Vrid om vredet, som reglerar värmen så att hällen värms upp. Kokhällen är utrustad
med ett automatiskt värmeregleringssystem, d.v.s. att hällen värms upp med effekt till
den önskade värmenivån för att sedan underhålla värmen med en något lägre
energitillförsel.


• Modell CT 3400/E är utrustad med en tvådelad värmezon. För att aktivera den stora
och den lilla plattan, för värmereglaget till symbolen med en liten ring inuti en större i
slutet av värmeskalan och sedan tillbaka till den önskade värmenivån. För att byta
tillbaka till att bara använda den lilla plattan, vrid värmereglaget till 0 och sedan
tillbaka till den önskade värmenivån.


Använd följande inställningar:
1…5 för varmhållning och uppvärmning
4…9 för ångkokning och kokning
8…12 för uppkok och stekning


• På hällen finns en indikationslampa märkt POWER som lyser om hällen är påslagen.
Lampan märkt HEAT varnar om hällen fortfarande är varm och visar att det finns
tillfälle att ta tillvara överskottsvärmen.
B) CT 2203/TC
Denna kokhäll är utrustad med ett så kallat Touch Control System, vilket gör styrningen
mycket enkel. För att starta trycker man lätt med fingret på huvudbrytaren (Power symbol)
och siffran ”0” lyser. Manövrera värmehällen enkelt genom att trycka på symbolerna
+ eller - för värmeintervallerna 1 - 9. Sensorn reagerar på + eller - med ca 0,5 sek/ intervall.
Värmehällen är utrustad med automatiskt varmhållningssystem. För att aktivera detta system
måste man aktivera värmenivå 9. Siffran 9 lyser samtidigt som en ytterligare punkt blir synlig
bredvid siffran. Denna punkt indikerar att det automatiska varmhållningssystemet är aktiverat.
Välj sedan önskad värmenivå inom 10 sekunder och värmehällen kommer att hålla denna nivå
så länge värmehällen är på. När värmenivån är uppnådd slocknar indikeringslampan.
Efter att du stängt av plattan, lyser symbolen ’H’ på displayen, vilken varnar dig om att
plattan fortfarande är varm.


Kokhällen är utrustad med tvådelad värmezon. För att aktivera den stora zonen (210 mm),
tryck på symbolen visandes en dubbelcirkel. En röd lampa kommer att lysa ovanför
symbolen, vilket innebär att den stora värmeplattan är på. Om du skulle vilja byta till att
endast värma den mindre plattan, tryck endast på den dubbla cirkeln igen, och den röda
lampan slocknar.


Touch-kontrollsystemet erbjuder flera säkerhetsfunktioner för att inte oavsiktligt sätta igång
maskinen.


• Om du inte rör några knappar inom 10 sekunder efter att satt på maskinen, stängs den
automatiskt av.


• Elektroniken är utformad på ett sådant sätt att den upptäcker om sensorerna är berörd
med avsikt eller inte. Om du exempelvis lägger en handduk vid knapparna, känner
sensorerna inte av det. Detsamma gäller vätska som kan tänkas rinna över Ceran-ytan.


• Säkerhetsbrytaren slås på om någon av sensorerna aktiveras i mer än 12 sekunder. Ett
’F’, förslagsvis för ’false’, visas på displayen. Om detta händer, stäng av kokhällen via
POWER-sensoren och starta med samma procedur.


• Kokhällen har även automatisk tidsbaserad avstängning, beroende på vilken värme du
väljer (från 1 – 10 h), vilket betyder att när du använt din kokplatta och glömt stänga
av, finns det en automatisk avstängning att förlita sig på.


• När man sätter på kokplattan anpassar sig sensorerna efter förhållandena i rummet.
Under denna anpassningsperiod får inte glasdelen ovanför sensorerna täckas över.
Detsamma gäller för starkt ljus eller något ljust objekt, dessa får heller ej övertäcka
glaset då anpassningen blir omöjlig att genomföra. Om detta sker, kommer symbolen
’F’ att visas på displayen. För att börja om, stäng av kokhällen, och starta om den igen.


Använd följande inställningar:
1…5 för varmhållning och uppvärmning
4…9 för ångkokning och kokning
8…12 för uppkok och stekning


För din säkerhet
• Under användning blir glasytan mycket varm. Hantera utrustningen varsamt för att
minimera risken för brännskador. Håll nätkabeln ifrån den varma glasytan och sladdar
ifrån andra varma maskiner och apparater.


• Det säkraste sättet att stänga av din Rommelsbacher kokhäll är att dra ut nätkabeln.


• Barn vet inte vilka risker som användning av elektriska apparater medför, låt därför
aldrig barn hantera denna elektriska apparat utan tillsyn av vuxen.


• Sänk aldrig ned kokhällen i vatten t.ex. vid rengöring. Placera kokhällen på ett sådant
sätt att inget vatten eller ånga kan tränga in på undersidan av hällen.


• Undvik att vatten kokar över då vatten kan tränga in i reglaget och orsaka kortslutning.


• Överhettat fett eller olja kan självantända, därför måste all mat som innehåller mycket
fett eller olja tillagas under uppsikt.


• Denna kokhäll stämmer överens med alla relevanta säkerhetsföreskrifter som anges på
nästa sida. Vid upptäckt av skada på apparaten, nätkabel, omslutning eller skada på
glaset, koppla genast ut apparaten. Reparationer ska utföras av auktoriserade
reparatörer.


• Vid byte av nätkabel ska endast kabel av typ HO5VV-F och HO5RR-F användas.


Rengöring och underhåll
Kraftiga avlagringar och matrester som hamnat på glasytan kan enkelt tas bort med en speciell
glasskrapa som finns tillgänglig både hos specialister och i vanliga matvarubutiker. För
underhåll av glasytan och det högkvalitativa höljet av rostfritt stål, finns det också speciella
med att tillgå på marknaden. Vanlig smuts kan tas bort med en disktrasa.
--------------------------------
Tillverkare
ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH
Rudolf-Schmidt-Straße 18
D-91550 Dinkelsbühl